Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Поддържане, основен ремонт, текущ ремонт, благоустрояване, реконструкция и рехабилитация на общинската и републиканската пътна и улична мрежа, пътни съоражения, паркове и алей, спортни площадки, площадки за игра на територията на Община Девня

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки