Профил на купувача

Процедури по ЗОП

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Описание

Предмет на поръчката е “ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВНЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж“ Обособена позиция №2: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня“ Обособена позиция №3: „Изделия на хранително-вкусовата промишленост„ запазена по реда на чл.16г от ЗОП за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“ Видовете хранителни продукти са определени в техническата спецификация на поръчката и приложенията към нея, по обособени позиции. Посочени са прогнозни количества, въз основа на консумация за предходната година. Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди на обектите общинска собственост - Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня към ОДЗ „Детелина“. Участниците са задължени да доставят всички хранителни суровини и продукти за всички обекти включени във всяка от обособените позиции. Възложителят си запазва правото част от изброения асортимент в обществената поръчка да не се поръча.

Контакти

Община Девня, бул.Съединение №78, За: Нина Белева, Република България 9162, Девня, Тел.: 0519 47032; 0519 47011, E-mail: kmet@devnia.bg, Факс: 0519 47012

Предварително обявление

Обявление-храни

Съобщения

Съобщение до медиите-храни

Съобщение по чл. 69а,ал. 3 ЗОП (отм.)

Протоколи и доклади

Протокол № 1003-104/15.06.2016г.

Протокол № 1003-100/08.06.2016г

Протокол 1003-91/13.05.2016г. от работата на Комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за обявяване на класирането и определяне на изпълнител.

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка 1007-157

Договор за възлагане на обществена поръчка 1007-156

Договор за възлагане на обществена поръчка 1007-165

Информация за изпълнението на договора - плащане

Обявление за приключване на договор №1007-156 за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор №1007-157 за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор №1007-165 за обществена поръчка

Друга полезна информация

Проект на договор

Таблици към техническа спецификация-храни

Документация-храни

Решение-храни

Образци-храни

  • Статус: отворена
  • Публикувано: 13.4.2016 г. 12:26:00
  • Дата на публикуване в РОП: 12.4.2016 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2016-0001
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки