Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Организиране и провеждане на чуждоезиково обучение за възрастни лица по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. на проект «Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня»” по процедура „ИНТЕГРА”, финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд

Описание

Предмет: „Организиране и провеждане на чуждоезиково обучение за възрастни лица по Договор BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0003-C0001 по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013г. на проект «Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня»” по процедура „ИНТЕГРА”, финансирана от ЕС, чрез ЕСФ”, с прогнозна стойност до 19 166,67лв.без ДДС.Предвижда се обучението на 20 лица в обучение по английски език за възрастни лица с продължителност 50 календарни дни. Обучението по англ.език за възрастни лица ще бъде с продължителност 300 часа,за 50 календални дни, по 6часа дневно.Възложителят ще обособи не по-малко от 2 (две) групи за обучения по английски език.Изпълнителят трябва да приложи обучителна система, която да е съобразена с нивата и изискванията на Европейската Езикова Рамка. Той трябва да извърши обучение по английски език на възрастните лица от целевата група, в съответствие с Условията, както следва:•Общ задължителен период за обучение - 300 учебни часа за целия курс, като един учебен час продължава 45 мин. •Периодът за обучение по англ.ез.е 300 уч.часа, включва обучителна програма, която осигурява преминаването на трите нива: A1, A2, и B1– приблизително по 100 уч.часа на ниво.•Времетраене на курса: 50 календарни дни•Системата, по която Изпълнителят следва да организира обучението, трябва да развива четирите основни езикови умения чрез поставяне на задачи, които активно ангажират учащия. Лексикалните упражнения трябва да поощряват развиването на езиковия запас и формулирането на мисълта на чужд език. Изпълнителят трябва да разполага с разнообразие от автентични материали за четене и слушане и разнообразни дейности за подобряване на говорните умения. •Изпълнителят трябва да осигури на всеки курсист:1. подходящ учебник по английски език, който да предлага реалистични диалози в ежедненевни или често срещани ситуации; 2.работна тетрадка за граматичната част, заложена във всеки модул, която трябва да покрива всички основни граматични конструкции.Изпълнителят трябва да приложи обучение за писане, чрез създаване на разнообразни видове писмен тест. За качествено обучение на групата от курсисти, Изпълнителят трябва да приложи ясен и структуриран подход към граматиката – въпроси и упражнения, които да окуражават учениците да дефинират сами граматическите правила. Принципът, на който трябва да е построена системата, следва да гарантира въведеният материал да се използва и в следващите уроци, да се повтаря под различна форма и да се затвърждава. •За нуждите на групата от курсисти, Изпълнителят трябва да осигури актуални за учебния процес аудио-визуални материали. •По време на обучителния процес, Изпълнителят трябва да прилага подбор на интересни и актуални текстове и мотивиращи упражнения, които да осигуряват развитие на увереност и при слушане, четене, писане, говорене на обучаемите лица.•По време на обучението, Изпълнителят трябва осигури на курсистите актуални обучителни тестове, които те да попълват; обучителни видео филми, за постигане на достатъчно добро ниво на курсистите за работата им с учебната тетрадка•След завършване на определеното ниво (A1, A2, и B1) на курсиста, Изпълнителят трябва да организира изпит. • При успешно положен изпит от страна на курсиста, Изпълнителят следва да му осигури и връчи издаден от лицензиран доставчик на услугата езиков сертификат за съответното ниво, съответстващ на общата европейска езикова рамка и валиден за обучение и работа в страните от Европейския съюз. Сертификатът трябва да съдържа информация за покритото езиково ниво, броя посетени часове и резултатите от финалния тест, с който е завършил курса на обучение. Забележка: На курсистите ще се изплащат стипендии от Възложителят в размер на 8,00 лв. дневно за 50 дена.

Контакти

Община Девня, бул.Съединение №78, За: Нина Белева, Република България 9162, Девня, Тел.: 0519 47011, E-mail: beleva_nina@abv.bg, Факс: 0519 47012
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя:http://www.devnia.bg
Адрес на профила на купувача: http://pk.devnia.bg/2015/organizirane-i-provezhdane-na-chuzhdoezikovo-obuchenie-za-vzrastni-lica-2015

Предварително обявление

Обявление

Разяснения по документацията за участие

Разяснение 1

Разяснение 2

Съобщения

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Съобщение до медиите

Протоколи и доклади

Протокол 30-11-2015

Протокол 24-11-2015

Протокол 13-11-2015

Протокол №1

Решение за завършване на процедурата

Заповед

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор

Друга полезна информация

Решение

Документация

Образци

  • Статус: отворена
  • Публикувано: 17.9.2016 г. 9:58:00
  • Дата на публикуване в РОП: 9.9.2015 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2015-0007
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки