Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Изработване на работни проекти , КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти, с които ще кандидатства община Девня за финансиране по ПРСР 2014-2020 за реконструкция на общински пътища в община Девня

Описание

„Изработване на работни проекти , КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти, с които ще кандидатства община Девня за финансиране по ПРСР 2014-2020 за реконструкция на общински пътища в община Девня"
Работни проекти за нуждите на Възложителя следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части. Работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината. Извършва се от Възложителя или от упълномощено от него лице, за което Изпълнителят следва да оказва пълно съдействие и подпомагане до получаването на одобрение на изготвения инвестиционен проект. В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки. Работните проекти се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от осигуряване на скица и виза за проектиране, ако е приложимо. При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционен проект следва да отразява и изпълнява изискванията на Възложителя в съответствие с техническото задание / спецификация за изпълнение на поръчката.

Контакти

Община Девня, бул.Съединение №78, За: инж. Галина Димитрова, Република България 9162, Девня, Тел.: 0519 47011, E-mail: tsu@devnya.bg, Факс: 0519 47012

Предварително обявление

Обявление

Съобщения

Съобщение до медиите

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протоколи и доклади

Протокол 2

Протокол 1

Решение за завършване на процедурата

Решение

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Техническа спецификация

Техническо предложение

Ценово предложение

Договор

Друга полезна информация

Образци

Решение

Проект на договор

Документация за участие и техническа спецификация

  • Статус: отворена
  • Публикувано: 14.4.2016 г. 14:21:00
  • Дата на публикуване в РОП: 13.4.2016 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2016-0002
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки