Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Община Девня

Описание

Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Община Девня за ниско напрежение за осемдесет броя обекти, подробно посочени в техническата спецификация към документацията за участие. Избраният доставчик следва да осигури на Възложителя прогнозиране на потребление и отговорност по балансиране. 

Изпълнителят следва да изготвя почасов дневен график за доставка на електрическа енергия на Възложителя, който представлява общ вид на очаквания часови енергиен товар. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден. Почасовите дневни графици за доставка се изготвят до размера и съобразно с прогнозните помесечни количества енергия изготвени и планирани от Изпълнителя. Изпълнителят изпраща почасовите дневни графици за доставка на Независимия преносен оператор ЕСО ЕАД, в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ.

Място на доставка на електрическа енергия са осемдесет броя обекти на Възложителя на територията на община Девня.

Срокът за изпълнение на договора е за период от 12 месеца и влиза в сила от датата на регистрация на първия график за доставка.

Прогнозното количество доставяна нетна активна електрическа енергия за нуждите на Община Девня е 913.982  MWh за срок от 12 месеца.

Контакти

Кънчо Минчев, началник отдел ФСБХД, тел. 051947040

 

Предварително обявление

Указания за участие-изменени

Протоколи и доклади

Междинен протокол от работата на Комисията

Протоколи от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за прекратяване на процедурата

Друга полезна информация

Решение

Обявление

Техническа спецификация

Образци на документи

ЕЕДОП

Указания за участие

Проект на договор

Решение и обявление за изменение

Обявление за възложена поръчка

  • Статус: Прекратена
  • Публикувано: 6.10.2016 г. 11:42:00
  • Дата на публикуване в РОП: 6.10.2016 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2016-0006
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки