Профил на купувача

Обяви за събиране на оферти

Изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за улична регулация (ПУР) на Промишлена зона-Юг на гр. Девня по чл. 16 и чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ

Описание

Промишлена зона – Юг на гр. Девня е урбанизирана територия, която е част от кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девня, одобрени със Заповед РД-18-85/17.09.2008г. на ИД на АГКК. В тази територия са процедирани подробни устройствени планове на отделни имоти.

Необходимостта от провеждането на процедура по изработване на подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР) се базира на факта, да се създаде градоустройствена основа за дългосрочно развитие на територията, като се проектира улична регулация.

В рамките на изпълнение на поръчката се предвижда изработване на проект за ПУП-ПУР за територия с площ от около 493 хектара.

Основните цели, поради които се налага изработването на ПУП-ПУР на Промишлена зона-Юг, гр. Девня са:

•           Урбанизираната територия, да се приобщи към регулацията на града;

•           Да се създаде градоустройствена основа за дългосрочно развитие на територията, като се проектира улична регулация;

•           Да се осигури обвързаност със съседните територии – по кадастрални граници и в комуникационно отношение;

•           Планът за улична регулация да гарантира икономичност, ефективност, целесъобразност и законосъобразност – запазване по възможност на текущата улична мрежа, при новопроектираната улична мрежа да бъдат съобразени ценни дървесни видове, законно изградени сгради, трайни настилки, съществуващо облагородяване и др.

Контакти

арх. Симеон Георгиев, 051947011

Предварително обявление

Обява за събиране на оферти

Информация до АОП

Протоколи и доклади

Протокол 1003-100/26.07.2017 от работата на комисията

Протокол № 1003-110 от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за избор на изпълнител

Друга полезна информация

Указания за участие

Задание

Приложение - графична част на задание

Образци на документи и проект на договор

  • Статус: Възложена
  • Публикувано: 10.7.2017 г. 14:02:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки