Профил на купувача

Пазарни консултации

Провеждане на пазарни консултации за изграждане на структурна комуникационна система в сградата на Община Девня

Описание

Съгласно Насоките за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на селските райони“ 2014 – 2020 по мярка 3.1.1. „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, финансирана по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., община Девня предвижда да кандидатства с проект с наименование „Изграждане на структурна комуникационна система в сградата на община Девня“.

В тази връзка бихме искали да ни представите оферта за предлаганите от представлявания от Вас търговец услуги и доставки с тяхната техническа спецификация.

Моля, офертата да съдържа цялата изискуема информация, да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена по пощата с обратна разписка в непрозрачна опаковка на горепосочения адрес за кореспонденция или доставена лично в срок не по-късно от 25.09.2018 год. 17:00 часа.

 

Контакти

Кънчо Минчев, Началник отдел ФСМОКХД, тел. 0519 47011

Предварително обявление

Запитване за оферта

Образци

Инвестиционен проект

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 17.9.2018 г. 12:30:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки