Профил на купувача

Пазарни консултации

Провеждане на пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за обект Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Девня, съпътстваща устойчиво развитие с подобекти: I етап: подобект ОДЗ „Детелина“, преобразувана във филиал и II етап: подобект ЦДГ „Незабравка“

Описание

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на община Девня с проект „ Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура етап 1 ОЗД Детелина преобразувана във филиал и етап 2 и ЦДГ Незабравка  по подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за период 2014-2020 г. и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за период 2014-2020 г., моля да представите индикативни оферти по отношение на определяне на стойността на разхода за дейности „ Доставка, монтаж, демонтаж, изолация, дейности свързани с подобряване работата на осветителната и електрическата инсталация, както и на отоплителната инсталация; дейности свързани с подмяна на дървената с PVC дограма“, съобразени с подробно описаните дейности в приложената към поканата Техническа спецификация и образец на Количествено-стойностната сметка. 

 

Индикативните оферти следва да бъдат издадени на официални бланки на оферента. подписани от законния му представител и подпечатани с фирмен печат, Оферентът следва да посочи дали е вписан в Търговския регистър при Агенция по правосубекстност съгласно националното му законодателство.
Индикативните оферти следва да бъдат внесени в деловодството на община Девня в срок до I 7.00 часа на 05.07.20 18 г, на адрес гр. Девня 9162, бул. Съединение № 78, община Девня.

 

Контакти

Кънчо Минчев, Началник отдел ФСМОКХД, тел. 0519 47011

 

Протоколи и доклади

Протокол

Друга полезна информация

Покана

Техническа спецификация

Заповед

Оферта 1

Оферта 2

Оферта 3

ЕТТ технически проект

Част електро

Част ОВК Слънчев колектор

Част План на БЗ

Архитектура

  • Публикувано: 25.6.2018 г. 13:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки