Профил на купувача

Покани за събиране на оферти

Вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение № 1007-195/08.05.2018г.

Описание

“Ремонт на Младежки дом в кв. Повеляново”

Кратко описание на предмета на поръчката: Поръчката предвижда текущ ремонт на три от залите в Младежки дом кв. „Повеляново“, включващ изкърпване на вароциментова мазилка, боядисване, подмяна на дограма и монтиране на камери за видеонаблюдение. Място на изпълнение: гр. Девня, кв. Повеляново, ул. „Рила“ № 3, ПИ 20482.306.226.2 по КК на гр. Девня.

Протоколи и доклади

Протокол от заседанието на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка с приложения

Друга полезна информация

Покана за представяне на оферти за провеждане на вътрешен конкурентен избор

Образци за участие

  • Статус: Възложена
  • Публикувано: 25.7.2018 г. 16:06:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки