Профил на купувача

Покани за събиране на оферти

Вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение № 1007-195/08.05.2018г.

Описание

"Ремонт на "Кризисен център" в гр. Девня, кв. Повеляново"

Поръчката предвижда обновяване на шестстаен жилищен апартамент, чрез подмяна на покривна хидроизолация, подмяна на стенни облицовки, настилки и дограма, ремонт на ел и ВиК инсталации. Място на изпълнение: гр. Девня, кв. Повеляново, ул. „Украйна“, бл.7, ап.13.

Друга полезна информация

Покана за представяне на оферти за провеждане на вътрешен конкурентен избор

Образци за участие

Протокол от заседанието на комисията

Заповед за определяне на изпълнител

Договор за възлагане на обществена поръчка с приложения

  • Статус: Възложена
  • Публикувано: 25.7.2018 г. 16:03:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки