Профил на купувача

Покани за събиране на оферти

Вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение № 1007-195/08.05.2018г.

Описание

ДО

 

„ПЪТСТРОЙ – ВАРНА” ЕООД, ЕИК 103561242,

гр. Варна 9009, район Младост, ул. Академик Андрей Сахаров № 1, ет. 5,

на вниманието на Ангел Дерменджиев - управител

e-mail: patstroi_varna@abv.bg

 

„СОЛЕЙ 06” ООД, ЕИК 148005887,

гр. Варна 9002, район Приморски, бул. Осми Пирморски полк № 83, ет. 2,

на вниманието на Стефан Георгиев Павлов и Веселин Пламенов Фъргов - управители

e-mail: solei06@abv.bg

 

ДЗЗД „САТ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП”, ЕИК 176537961,

гр. Варна 9009, район Младост, бул. Сливница № 189,

на вниманието на Живко Николаев Комаров - управител

e-mail: projects@sisgroup.bg

 

 

П О К А Н А

 

за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет

"Подобряване техническата инфраструктура към съществуваща сцена в кв. Девня, гр. Девня "

 

 

Уважаеми господа,

 

На основание чл. 82, ал. 1, т. 4 от ЗОП и сключеното между нас Рамково споразумение № 1007-195/08.05.2018г., отправям настоящата покана за подаване на оферта за участие в процедура по вътрешен конкурентен избор за възлагане на обществена поръчка с предмет “Подобряване техническата инфраструктура към съществуваща сцена в кв. Девня, гр. Девня”, при следните условия:

Поръчката предвижда подобряване техническата инфраструктура към съществуваща сцена в кв. Девня, чрез възстановяване на алеи, пейки и парково осветление.  Конкретните видове и количества СМР са описани в количествената сметка.

Контакти

инж. Галина Димитрова

тел. 0519 47011

Предварително обявление

Покана за представяне на оферти за провеждане на вътрешен конкурентен избор

Протоколи и доклади

Протокол от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за избор на изпълнител

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка с приложения

Друга полезна информация

Образци за участие

Обявление за приключен договор

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 11.7.2018 г. 18:22:00
  • Валиден/на до: 21.7.2018 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки