Профил на купувача

Покани за събиране на оферти

Вътрешен конкурентен избор по Рамково споразумение № 1007-195/08.05.2018г.

Описание

ДО

„ПЪТСТРОЙ – ВАРНА” ЕООД, ЕИК 103561242,

„СОЛЕЙ 06” ООД, ЕИК 148005887,

ДЗЗД „САТ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП”, ЕИК 176537961,

 

П О К А Н А

 

за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет

"Обновяване на дворното пространство и обособяване на площадки за обучение и развитие, както и детски кът и място за изява в образователен детски център за извънучилищна дейност в ПИ 20481.501.382 по КК на гр. Девня"

Уважаеми господа,

На основание чл. 82, ал. 1, т. 4 от ЗОП и сключеното между нас Рамково споразумение № 1007-195/08.05.2018г., отправям настоящата покана за подаване на оферта за участие в процедура по вътрешен конкурентен избор за възлагане на обществена поръчка с предмет “Обновяване на дворното пространство и обособяване на площадки за обучение и развитие, както и детски кът и място за изява в образователен детски център за извънучилищна дейност в ПИ 20481.501.382 по КК на гр. Девня”.

Поръчката предвижда обновяване на двора на образователен детски център за извънучилищна дейност и обособяване на детски кът, сцена, интерактивна площадка, зони за отдих, паркинг. Поръчката включва и доставка на всички необходими съоръжения за функциониране на отделните зони, с изключение на 1 бр. питейна фонтанка. Предвиден е ремонт на съществуваща ограда, подмяна на настилки от бетонови плочи, както и изграждане на парково осветление, видео наблюдение и поливна система. Конкретните видове и количества СМР са описани в количествената сметка.

Контакти

инж. Галина Димитрова

тел. 0519 47011

Съобщения

Покана за представяне на оферти за провеждане на вътрешен конкурентен избор

Протоколи и доклади

Протокол от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за определяне на изпълнител на обществена поръчка

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка с приложения

Друга полезна информация

Образци за участие

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 21.5.2018 г. 17:22:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки