Профил на купувача

Покани за събиране на оферти

Покана за представяне на оферти за предоставяне на консултантски услуги за управление на проект

Описание

Предоставяне на консултантски услуги за управление на проект BG06RDNP001-7.001-0065"Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в община Девня - гр. Девня, кв. Повеляново", бул. "Съединение", финансиран по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" № BG06RDNP001-7.001 Улици, изпълняван съгласно Договор № BG06RDNP001-7.001-0065-C01/29.05.2019г.

Контакти

Донка Йорданова - зам.кмет

Друга полезна информация

Покана за представяне на оферти за предоставяне на консултантски услуги за управление на проект

  • Статус: Открита
  • Публикувано: 18.11.2020 г. 9:10:00
  • Валиден/на до: 25.11.2020 г. 17:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки