Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Предоставяне на услуги по косене на тревни площи на територията на Община Девня

Описание

В изпълнение на предмета на обществената поръчка, Изпълнителят следва да извърши следните дейности: косене на тревните площи; събиране и извозване на окосената трева.
Обекти: Тревни площи в населените места – гр.Девня, с.Кипра и с.Падина – около 305 дка; Залесени общински площи  - в землищата на гр. Девня и с.Кипра – 155 дка
Приблизителна площ за косене: 460 дка.
Работата ще се възлага по обекти ежемесечно чрез възлагателни писма според необходимостта и бюджетните средства.

Контакти

инж. Нели Павлова, Началник сектор ЕЧИ, тел. 0519 47060

Предварително обявление

Решение за откриване на обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Друга полезна информация

Документация за участие

Образци към документацията за участие

Проект за договор

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 13.3.2018 г. 13:23:00
  • Номер в ПОП: 00510-2018-0002
  • Дата на публикуване в ПОП: 13.3.2018 г. 15:30:00
  • Дата на публикуване в РОП: 13.3.2018 г. 15:30:00
  • Номер в РОП: 00510-2018-0002
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки