Профил на купувача

Процедури по ЗОП - Документи

Общ размер на плащането - 9 129,35 лв. с ДДС.

Информация

Плащане по Договор за възлагане на обществена поръчка 158/17.04.2015 г.
Предмет на договора: Доставка на газьол за отопление за нуждите на ОДЗ Детелина - гр.Девня"
Дата на плащане –  28.10.2015г.
Основание за плащане: Фактура №593/16.10.2015
      Общ размер на плащането - 9 129,35 лв. с ДДС.
      Общ размер на плащането -  7 824,60 лв. с ДДС.
 

  • Процедура по ЗОП: Връзка
  • Публикувано: 13.11.2015 г. 11:40:00
  • Номер в АОП:
  • Дата на публикуване в АОП: 1.1.2000 г. 0:00:00