Профил на купувача

Публични покани по ЗОП

Доставка на канцеларски материали и компютърни консумативи за нуждите на Община Девня

Описание

Публичната покана е ЗАКРИТА

02.2014г. е приключил на 30.04.2015г. - последно плащане с платежно нареждане №:МО 2883/30.04.2015г. Предмет на договора "Доставка на канцеларски материали и компютърни консумативи за нуждите на Община Девня"

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор

Анекс

Информация за изпълнението на договора - плащане

Фактури – 0000007402, 0000007394, 0000007429, 0000007444, 0000007442, 0000007443

Фактури – 0000030112

Фактури –№ 0000030141/21.112014г. Пл.№4093 и № 0000030181/18.12.2014г

Фактури –№ 0000007625/17.01.2015г. Пл.№5813, № 0000007602/06.01.2015г.Пл.№МО5684

Фактури –№ 0000007617, 000000007634, 0000007630

Фактури - № 9000006342, 9000006741, 9000006555, 9000006899, 90000006888, 9000006189

Фактура –№ 0000030181

  • Валиден/на до: 1.2.2014 г. 0:00:00
  • Публикувано: 7.11.2014 г. 14:38:00

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки