Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци, генерирани на територията на Община Девня

Описание

В предмета на обществената поръчка се включват следните дейности: събиране на отпадъци и транспортирането им, почистване от отпадъци на дъждоприемни шахти и дъждовни канализации, почистване на участъци от отводнителни канали, дерета, канавки и част от река Девненска, в населените места на територията на община Девня.

Подробно описание на обхвата на поръчката, параметри и прогнозни количества се съдържа в Техническата спецификация към настоящата документация.

Контакти

инж. Нели Павлова, тел. 0519/47011

Друга полезна информация

Решение за откриване на обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка

Образци към документацията за участие

Указания за участие

Техническа спецификация

Методика за извършване на комплексна оценка на офертите

Проект на договор

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 17.5.2019 г. 13:59:00
  • Номер в ПОП: 00510-2019-0009
  • Дата на публикуване в ПОП: 20.5.2019 г. 0:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 20.5.2019 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2019-0009
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки