Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на общински обекти на територията на Община Девня по обособени позиции

Описание

Периодична доставка на хранителни продукти по шестнадесет обособени позиции, извършвана по предварителни писмени заявки, необходими за осигуряване дейността на Домашен социален патронаж – гр. Девня и на ДГ “Незабравка”– филиал „Детелина“ – гр. Девня за Детска  млечна кухня, в рамките на прогнозните количества от Техническите спецификации към документацията за участие в процедурата по ЗОП, като Обособените позиции са съобразно посоченото в Обявлението и Документацията.

Количествата по съответната доставка на хранителни продукти ще се определят в заявка от Възложителя и/или упълномощено от него лице.

Предварително обявление

Решение за откриване на процедурата

Обявление за обществена поръчка

Разяснения по документацията за участие

Разяснение №1

Съобщения

Съобщение за допусната техническа грешка

Решение за завършване на процедурата

Заповед за прекратяване на процедурата

Друга полезна информация

Документация и указания за участие

Образци на документи и проект на договор

  • Статус: Прекратена
  • Публикувано: 10.5.2017 г. 16:00:00
  • Номер в ПОП: 00510-2017-0005
  • Дата на публикуване в ПОП: 10.5.2017 г. 15:00:00
  • Дата на публикуване в РОП: 10.5.2017 г. 15:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2017-0005
  • Линк към преписката в ПОП: Връзка
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки