Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Община Девня

Описание

Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на Община Девня за ниско напрежение за осемдесет броя обекти, подробно посочени в техническата спецификация към документацията за участие. Избраният доставчик следва да осигури на Възложителя прогнозиране на потребление и отговорност по балансиране. 

Изпълнителят следва да изготвя почасов дневен график за доставка на електрическа енергия на Възложителя, който представлява общ вид на очаквания часови енергиен товар. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден. Почасовите дневни графици за доставка се изготвят до размера и съобразно с прогнозните помесечни количества енергия изготвени и планирани от Изпълнителя. Изпълнителят изпраща почасовите дневни графици за доставка на Независимия преносен оператор ЕСО ЕАД, в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ.

Място на доставка на електрическа енергия са осемдесет броя обекти на Възложителя на територията на община Девня.

Срокът за изпълнение на договора е за период от 12 месеца и влиза в сила от датата на регистрация на първия график за доставка.

Прогнозното количество доставяна нетна активна електрическа енергия за нуждите на Община Девня е 849,316  MWh за срок от 12 месеца.

Краен срок за подаване на оферти: 07 април 2017г. 17:00ч.

Контакти

Кънчо Минчев, началник отдел ФСМДОКХД, тел. 051947040

Предварително обявление

Решение за откриване на процедурата

Обявление за обществена поръчка

Съобщения

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

Протоколи и доклади

Протокол № 1003-42 от работата на комисията

Протокол № 68 от работата на комисията

Протокол № 77 от работата на комисията

Решение за завършване на процедурата

Заповед за избор на изпълнител

Заповед за изменение на заповед за определяне на изпълнител

Договор - приложения, изменения, приключване или прекратяване

Договор за възлагане на обществена поръчка с приложения

Друга полезна информация

Указания за участие

Проект на договор

Образци на документи

Образец на ЕЕДОП

Писмо-отказ за сключване на договор

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключен договор

  • Статус: Приключена
  • Публикувано: 15.3.2017 г. 9:49:00
  • Дата на публикуване в РОП: 15.3.2017 г. 15:00:00
  • Номер в РОП: 00510-2017-0003
  • Линк към преписката в РОП: Връзка
  • Линк към решението в РОП: Връзка
  • Линк към обявлението в РОП: Връзка

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки