Профил на купувача

Процедури по ЗОП

Договаряне без обявление: Доставка на автомобилен бензин А95Н и дизелово гориво за моторни превозни средства и за друга техника собственост на Община Девня чрез използване на карти за безналично плащане

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 7.1.2019 г. 18:08:00
  • Номер в ПОП: 00510-2019-0001
  • Номер в РОП: 00510-2019-0001

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки