Профил на купувача

Обяви за събиране на оферти

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Девня

Описание

Обществената поръчка включва отпечатване и доставка за нуждите на Община Девня на „ваучери“ съобразно разпоредбите на Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор, в купюри с номинална стойност от 1, 2, 5 и 10 лева,  със срок на валидност до 31.12.2019г., като количеството на ваучерите, предмет на доставка, е според нуждите на Възложителя, обективирани в количествени заявки.

Контакти

Кънчо Минчев, Началник отдел ФСМДОКХД, тел. 051947011

Друга полезна информация

Обява

Указания за участие

Образци

Информация до АОП

Заповед за удължаване на срока за получаване на оферти

  • Статус: Отворена
  • Публикувано: 11.2.2019 г. 16:40:00
  • Номер в ПОП: 9085556
  • Дата на публикуване в РОП: 1.1.2000 г. 0:00:00
  • Номер в РОП: 9085556

Легенда

ЗОП - Закон за обществените поръчки

РОП - Регистър на обществените поръчки

ПОП - Портал за обществените поръчки